Drooggekookt… ! Lezen kan zo gevaarlijk zijn. Over mijn boek “We worden diep”

Echt gebeurd! Aan een lezeres in het plaatsje B. zond ik vorig jaar een pakket met enige boeken en cd-roms, bijna allemaal met artikelen over Bomans. Dat had ze besteld. Een groot succes! Te groot eigen­lijk, want na de ontvangst daarvan ging het die dag in haar keuken nogal mis. “Ik kan niet nalaten u te zeggen”, mailde ze mij later, “dat nadat mijn zoon de cd op de pc ge­zet had, ik zó zat te lezen dat ik hierdoor de aardappels vergat tot ik die dingen rook … de groente was drooggekookt, tja … ik kon ook niet wachten uw boeken te lezen.”
Zulke reacties ontvangt elke schrij­ver graag. Mooier kan niet! Dan weet je weer waar je het voor doet. Maar ja, een mens wil zo af en toe wel iets stevigs te bikken hebben en dat ging nu niet door. ’t Is jammer. Tante Pollewop had voor zulke ge­vallen van dreigende hongersnood voor haar en haar geliefden altijd warme broodjes in haar karbies. Heel verstandig!

Graag vertel ik u over mijn nieuwste boek dat in mei verschenen is. Het heet “We worden diep” en is een bun­del van vijfentwintig artikelen over het werk en de persoon van God­fried Bomans.  Hij komt hierin naar voren als een auteur­ die ondanks zijn literaire voorliefde voor de 19e eeuw mid­den in zijn eigen tijd stond en voor een stevig oordeel niet terugschrok. Het gaat over al­lerlei aspecten van zijn werk. We noemen er hier enkele.

  • Veel aandacht krijgen zijn sprookjes (van wereldniveau, zeggen deskundigen). Ik noem hierbij vooral ‘het lijstermeisje’ (eigenaar­dig, de rol van de dieren daarin), ‘De vijvervrouw’, ‘De vleugel­man’ en ‘De herbergier van Pidalgo’ dat op een Franse bron terug lijkt te gaan;
  • We analyseren samen met zeven Vlaamse lezers de literaire repor­tage en de tv-film Een Hollander ontdekt Vlaanderen; welke is be­ter? Volgens mij de verfilming, maar daar hoeft u het niet mee eens te zijn;
  • We kijken naar de plaats die hij innam in het katholieke leven van destijds en gaan nader in op wat hem al in z’n jeugdjaren benauw­de: de angst voor branden in de hel;
  • Niet iedereen weet het, maar Bomans was een vurig bestrijder van giftige zaken als antisemitisme. Een anti-joods verhaaltje in een schoolboek riep zijn vurige woede op. Het bleef niet alleen bij woorden. Zo spande hij zich in de oorlogsjaren in voor o.a. de joodse kunstenaar El Pintor.

De artikelen in dit boek werden eerder gepubliceerd in het voormalige Bo­mans Weekblad. Ongetwijfeld kent u dat, maar zo nee: dat was een inter­netmaga­zine dat van 2007 tot 2011 bestond en waarin elke week een of meer artikelen online gepubliceerd werden. Zelf was ik daarvan de redac­teur; vele artikelen werden ook door lezers geschreven. Abonnees kregen elke twee weken een nieuwsbrief; alle artikelen werden gearchiveerd op een cd-rom die nog steeds te krijgen is. De artikelen in dit boek zijn alle van mijn hand; in een vervolgdeel dat voor 2013 op de agenda staat komen lezers aan het woord.
Op de voorkant ziet u een opmerkelijke tekening van enkele beroemde per­so­nages uit zijn werk. Deze werd gemaakt op veertig meter onder de grond, en wel in de grotten van de Jezuïetenberg bij Maastricht. Nooit eerder zag u een zó diep gezonken schrijver… De titel vergt enige uitleg. Het boek is na­melijk diepgaander dan de twee vorige boeken die gebaseerd waren op de voorganger, de Bomanskrant (2001-2006). Dat medium was zoals de naam al aangeeft meer op de actualiteit en op de waan van de dag gericht. Het

Bomans Weekblad daarentegen besteedde veel meer aandacht aan het geven van achtergrondinformatie; meer een opinieblad dus dan een krant. Dat vindt u terug in het nieuwe boek. In We worden diep gaat het namelijk meer om het werk en de achtergronden daarbij. Vandaar de ietwat schert­sende titel, want alle artikelen zijn dan weliswaar wat diepgaander maar toch ook prima leesbaar. Ik heb daar althans mijn uiterste best voor gedaan, want aan geniale maar onleesbare boeken heeft de mensheid meestal niet veel. De titel is overigens ontleend aan Bomans’ onderschatte werkje Wonderlijke nachten.

Voor meer informatie over Diep kunt u terecht op de speciale internetpagi­na over dit boek. Daar ziet u ook een afbeel­ding van de voor- en achterzijde (pdf).

Het is het vierde deel in een serie die ‘Bomansstudies’ heet. Reeds versche­nen in deze reeks bij dezelfde uitgever:

1 Met andere maten, Bomansstudies 1
(artikelen in Godfried, 2008, € 16.95)

2 Drukke tijden, Bomansstudies 2

(eigen artikelen in Bomanskrant, 2009, € 17.95)

3 Drukke lezers, Bomansstudies 3

(artikelen van lezers in Bomanskrant, 2010, € 18.95).
Alle informatie over deze boeken vindt u op mijn website www.jacaarts.nl. U kunt me ook bereiken via mail (j.aarts@upcmail.nl) of ouderwetse post (Bauerstraat 29-2, 6813 KZ  Arnhem).

Aanbevolen! Naar mijn bescheiden maar niet onpartijdige mening moet u het beslist aanschaffen. Enkele warme broodjes moet u dus wel in voorraad hebben. Voor noodgevallen.


Jac Aarts, We worden diep. Een selectie uit eigen artikelen die in de jaren 2007-2011 verschenen in het Bomans Weekblad. Soest, 2012. Bomansstudies, deel 4. Uitg. Boekscout, 233 blz. ISBN 978 – 94 – 6206 – 002 – 9. Prijs: € 17,95 (excl. porto).
Het boek is te bestellen bij elke erkende boekhandel, in de webwinkel van de uitgever (www.boekscout.nl) of bij de schrijver (www.jacaarts.nl).