Bomanstentoonstelling in Warmond

2011 stond genootschappelijk gezien in het teken van Godfried Bomans’ 40ste sterfjaar. In diverse media werd daaraan aandacht geschonken, zoals u op verschillende plaatsen in dit periodiek lezen kunt, maar ook particulieren toonden initiatief.

Bomanstentoonstelling Warmond, foto door Jan Henry

Ons lid Sander Schel­berg, in het da­gelijks le­ven burge­meester van de ge­meente Teylingen, maar in zijn vrije tijd vol­bloed bomansiaan met als specialisatie Pieter Bas en tevens oprichter van het Basselologisch Ge­nootschap, (zie elders in dit blad), besloot om in januari en fe­bruari j.l. een ge­deel­te van zijn Bomans­­collectie uit te stallen in een vitrine in de bibliotheek van de Tey­lingse deelge­meente Warmond.

En dus werd de niets ver­moedende bezoe­ker van de biblio­theek verrast met vele bomansiana die hem een aardig overzicht gaven van de minder be­kende uitgaven van God­fried. Sander vergat niet om ook de aandacht te vestigen op enkele uitgaven van ons Genootschap.

Een verwijzing naar onze website kon uw verslaggever niet vinden maar het personeel van de bieb zal ongetwijfeld goed geïnstrueerd zijn.

Uit: Godfried, jrg. 34, nr. 1, maart 2012